با مشاهده استوری های عزت نفس شروع کنید !

نیوهیومن و

عزت نفس

نگاهی نو و قالب شکنانه به عزت نفس!
به انسنان جدیدی با عزت نفس بالا تبدیل شو
و همه زندگی و کسب و کارت رو متحول کن!

دکتر احسان امیریان

توضیحات مهم کتاب و دوره

برای اینکه بتوانید بهتر و مؤثرتر از کتاب انسان جدید و عزت نفس استفاده کنید، لازم دانستم که به اختصار توضیحاتی در مورد کتاب تقدیمتان کنم، توضیحاتی که به شما دیدی از بالا به پایین و احاطه‌ای به کتاب می‌دهد که به واسطه این تسلط و احاطه بر ساختارکتاب، بتوانید مؤثرتر پیش بروید.
در فصل اول کتاب، به چیستی، چرایی و چگونگی عزت‌نفس می‌پردازیم.سپس نگاه انسان جدید،‌ نیوهیومن، به عزت نفس و چگونگی افزایش آن را با هم خواهیم شناخت.یکی از مهمترین اقدامات در مسیر افزایش و بهبود عزت نفس، شناخت وضع موجود و میزان عزت نفس در وجود ماست. روش‌های مختلفی برای سنجش میزان عزت نفس، مطرح شده است. همانطور که در فصل اول خواهید خواند، به عقیده من بسیاری از این روش‌ها که مرسوم هم هستند، ابزارهای درستی برای ارزیابی میزان عزت نفس نمی‌باشند. لازم است که به شیوه قابل اتکایی این موضوع انجام شود. به همین خاطر در فصل دوم به روشی درست و قابل اتکا و بر اساس شناخت باورهای ریشه‌ای و مرکزی مرتبط با عزت نفس، به تعیین میزان عزت نفس‌مان خواهیم پرداخت.

سرفصل‌ های کلی دوره و کتاب عزت‌ نفس نیوهیومن

چرایی عزت نفس: چرا عزت نفس انقدر مهم است؟

عزت نفس مهم‌ترین نتیجه نظام باورها و اعتقادات ماست،مهم‌ترین عامل اثرگذار بر ارتعاش و مدار ماست و مدار ما،همه چیز ماست.

چیستــــی عزت نفــــس؟

اگر تمام عوامل اثرگذار بر رشد توسعه فردی و کیفیت زندگی و میزان موفقیت و داشتن احساس خوب در یک فرد را در یک کفه ترازو قرار دهیم،عزت نفس به تنهایی میتواند در کفه دیگر ترازو با سایر عوامل،برابری کند.

چگونگی شکل‌گیری عزت نفس؟

از این نظر برامون مهمه که چطور شده که عزت نفسمون عالی نیست، که برای عزیزان و فرزندانمون، عامل شکل‌گیری عزت نفس پایین نباشیم!

نگاه نیوهیومن و عزت نفس؟

با نگاه نیوهیومن چند پنجره متفاوت به موضوع عزت نفس باز میکنیم، بسیــــــار فراتر از نگاه‌های مرسوم!

سیستم سنجش و اندازه‌گیری عزت نفس نیوهیومن

یک پرسشنامه و ساختار ابداعی که در نتیجه اجرای آن میتوانیم میزان عزت نفس خودرا براساس مهمترین باورهای ریشه‌ای و مرکز خوشناسی و اندازه‌گیری کنیم.

آگاهی و خودآگاهی در عزت نفس!

با ادبیات آگاهی و خودآگاهی هم پنجره‌هایی از آگاهی و روشنی بر موضوع عزت نفس می‌گشاییم و هم پس از آنکه آگاه شدیم، در این بخش با ابزار مشاهده‌گری و خودمشاهده‌گری به سنجش میزان عزت نفس می‌پردازیم

نا خودآگاه و عزت نفس!

با سیستم نیوهیومن، هم سنجش عزت نفس را در سطح ناخودآگاه و در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی و شناختی انجانس انجام می‌دهیم و هم برای بهبود و افزایش عزت نفس، در سیستم تبدیل ، در لایه ناخودآگاه اقدام می‌کنیم.

سیستم تبدیل نیوهیومن : تبدیل شدن به انسانی جدید با عزت نفس بالا

در سبک و نگاه نیوهیومن، همه چیز داستان تبدیل شدنه! قرارنیست ما صرفا در مورد عزت نفس بیشتر بدانیم!اصلا! قراره به انسانی جدید تبدیل شم که عرت نفسش بالاست.

انســـان جدید، زندگی جدید،کســب و کار جدید!

در نیوهیومن، بهترین شکل نغییر یا کمال تغییر را تبدیل شدن می‌دانیم;تبدیل شدن به اسنان جدیدی که آن تغییر در او رخ داده است.با تبدیل شدن‌های نسخه به نسخه،انسان جدیدی می‌شیم،قطعا کیفیت زندگی و بیزینسمون بهبود خوهد داشت.

پرسش‌نامه عزت نفس نیوهیومن

رویکرد نیوهیومن در سنجش و اندازه‌گیری عزت نفس، یک رویکرد و سیستم کاملا ابداعی است که براساس تحلیل ناخودآگاه و ماهیت باورهای هر انسان عمل میکند.
شیوه عمل سیستم نیوهیومن براساس سنجش عزت نفس در ناخودآگاه است.ناخوداگاهی که میتوانم بگویم بیش از 99% وجود مارا تحت کنترل دارد.
و همه چیز براساس برنامه ریزی آن پیش می‌رود و تنها 1% نقش خودآگاه ماست.
پرسشنامه عزت نفس نیوهیومن برای شناسایی عزت نفس در وجود ما استفاده می‌شود.
این پرسشنامه هم رویکرد و نگاهش به عزت نفس ابداعی است.پایه این پرسشنامه،پرسشنامه یانگ در شناسایی باورهای مرکزی است.

برای اولین بار در دنیای روانشناسی و شناخت انسان،می‌توانید میزان عزت نفس خود را به صورت کمّی و به شکل یک عدد بین 1تا 10 بشناسید

مقالات عزت نفس نیوهیومن

دکتر احسان امیریان

مهمترین تفاوت افراد موفق و شکست خورده و مهمترین تفاوت افراد فوق موفق و موفق در کاری که انجام میدهند نیست! تفــــــاوت در کســـــی است کـــــه هستنــــــد! و یکی از مهمترین چیزهایی که انسان‌ها رو از هم متفاوت میکنه عزت نفس اونهاست!

دوره عزت نفس
نیوهیومن - عزت نفس

در مسیر تبدیل شدن با عنوان نیوهیومن و عزت نفس،نه فقط عزت نفس را میشناسیم و بدان آگاه می‌شویم بلکه به انسان‌های جدیدی تبدیل می‌شویم که عزت نفس بالایی دارند.